LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 106. Hobby

Dzisiejszą lekcję poświęcamy słownictwu pozwalającym opisać nasze zainteresowania i zapytać o nie innych. Nic nie zdobywa serca rozmówcy bardziej, niż okazanie zainteresowania jego pasją. Dodatkowo, przedstawienie swojego własnego hobby pomoże pokazać nas z innej strony.

Wofür interessierst du dich? /wofya interesirst du dyś/ – Czym się interesujesz?
Ich interessiere mich für… /iś interesire myś fua/ Interesuję się…
Ich interessiere mich für Musik. /iś interesire myś fua muzik/ – Interesuję się muzyką.
Ich interessiere mich für Sport. /iś interesire myś fua szport/ – Interesuję się sportem.
Ich interessiere mich für Theater. /iś interesire myś fua teatea/ – Interesuję się teatrem.
Ich interessiere mich für Kino. /iś interesire myś fua kino/ – Interesuję się kinem.
Ich interessiere mich für Literatur. /iś interesire myś fua literatua/ – Interesuję się literaturą.
Ich habe großes Interesse an… /iś habe groses interese an/ – Bardzo się interesuję…
Ich interessiere mich für alles, was mit dem Thema… (Essen) zu tun hat. /iś interesire myś fya ales was myt dejm tema (esen) cu tun hat/ – Interesuję się wszystkim, co wiąże się się z tematem… (jedzenia).
Ich habe kein Interesse für… /iś habe kajn interese fya/ – Nie interesuję się wcale…
Mein Lieblingssport ist… /majn liblingsmuzik yst/ – Moim ulubionym sportem jest…
Meine Lieblingsmusik ist… /majne liblingsmuzik yst/ – Moją ulubioną muzyką jest…
Ich bin… /iś byn/ – Jestem…
Ich bin ein Sportfan. /iś byn ajn szportfan/ – Jestem fanem sportu.
Ich bin ein Bücherfreund. /iś byn ajn bysieafrojnd/ – Jestem miłośnikiem książek.
Ich bin ein passionierter Internetnutzer. /iś byn ajn pasionirtea internetnucea/ – Jestem wielkim fanem Internetu.
Ich bin ein Tierfreund. /iś byn ajn tijafrojnd/ – Jestem miłośnikiem zwierząt.
Ich bin ein begeisterter Sammler. /iś byn ajn begajstertea zamlea/ – Jestem kolekcjonerem z pasją.
Ich befasse mich mit… /iś befase myś myt/ – Zajmuję się…
Mein Hobby ist… /majn hobby yst/ – Moim hobby jest…
Ich habe ein ungewöhnliches Hobby. /iś have ajn ungewynlisieś hobby/ – Mam niezwykłe hobby.
Ich habe ein zeitraubendes Hobby. /iś habe ajn cajtraubendes hobby/ – Mam czasochłonne hobby.
Ich habe ein seltenes Hobby. /iś habe ajn zeltenes hobby/ – Mam rzadkie hobby.
Ich habe ein kreatives Hobby. /iś habe ajn kreatiwes hobby/ – Mam twórcze hobby.
Ich sammle… /iś zamle/ – Zbieram…
Ich sammle Briefmarken. /iś zamle brifmarken/ – Zbieram znaczki.
Ich sammle Münzen. /iś zamle myncen/ – Zbieram monety.
Ich sammle Ü-Ei-Figuren/Ü-Eier-Figuren. /iś zamle y-aj-figuren/y-ajea-figuren/ – Zbieram figurki z jajka niespodzianki.
Ich sammle Bierdeckel. /iś zamle bijadekel/ – Zbieram podkładki pod piwo.
Ich sammle Telefonkarten. /iś zamle telefonkarten/ – Zbieram karty telefoniczne.
Ich sammle alles, was mit Schmetterlingen zu tun hat. /iś zamle ales was myt szmetealingen cu tun hat/ – Zbieram wszystko co się łączy z motylami.
Ich sammle Automodelle im Maßstab 1:43. /iś zamle automodle im massztab ajńc cu drajundfijacyś/ – Zbieram modele samochodów w skali 1:43.
Ich sammle Poster. /iś zamle postea/ – Zbieram plakaty.
Ich sammle Autogramme. /iś zamle autograme/ – Zbieram autografy.
Ich sammle Kunstwerke. /iś zamle kunstwerke/ – Zbieram dzieła sztuki.
Ich sammle antiquitäten. /iś zamle antikfiteten/ Zbieram starocie/antyki.
Ich sammle alte Uhren. /iś zamle alte uren/ – Zbieram stare zegary.
Durch das Sammeln… /durś das zameln/ – Poprzez zbieranie…
Durch das Sammeln vertreibe ich die Langeweile. /durś das zameln featrajbe iś di langewajle/ – Poprzez zbieranie przeganiam nudę.
Durch das Sammeln lerne ich etwas Neues kennen. /durś das zameln lerne iś etfas nojes kenen/ – Poprzez zbieranie poznaję coś nowego.
Durch das Sammeln erweitere ich meine Kenntnisse in einem Spezialgebiet. /durś das zameln eawajtere iś majne kentnise in ajnem szpecjalgebit/ – Poprzez zbieranie poszerzam moją wiedzę z danej dziedziny.

POWRÓT >>