LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 108. Das Fernsehen

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez włączenia telewizora. W wielu domach odbiornik zyskuje nawet miano „członka rodziny”. W innej sytuacji są osoby starsze, którym wiek i choroby ograniczają sprawność ruchową i znajdują w telewizji główne i czasami jedyne źródło informacji. Aby łatwiej było nam porozumieć się z Podopiecznymi, przygotowaliśmy zestaw słownictwa i wyrażeń, pomagający porozumieć się przy znalezieniu odpowiednich programów w telewizji.

Sieht Ihr Vater/Ihre Mutter gern fern? /zit ia fatea/ire muter gean fean/ – Czy pana/pani ojciec/matka chętnie ogląda telewizję?
Ehrlich gesagt, ja. /earliś gezagt, ja/ – Szczerze mówiąc, tak.
Er/sie kann ohne Fernsehen nicht leben. /ea/zi kan one feanzejen nyśt leiben/ – On/ona nie potrafi żyć bez telewizji.
Das Fernsehen macht ihm/ihr Spaß. /das feanzejen maht im/ia szpas/ – Ogladanie telewizji sprawia jemu/jej przyjemność.
Nein, er/sie findet, dass Fernsehen reine Zeitverschwendung ist. /najn, ea/zi fyndet das feanzejen rajne cajtfeaszwendung yst/ – Nie, on/ona uważa, że oglądanie telewizji to marnotrawienie czasu.
Er/sie mag es nicht, wenn jemand fernsieht. /ea/zi mag es nyśt wen jemand feanzit/ – On/ona nie lubi, gdy ktoś ogląda telewizję.
Soll ich den Fernseher einschalten? /zol iś dejn feanzejea ajnszalten/ – Czy mam włączyć telewizor?
Soll ich den Fernseher ausschalten? /zol iś dejn feanzejea ausszalten/ – Czy mam wyłączyć telewizor?
Schalten Sie bitte den Fernseher an! /szalten zi bite dejn fernzejea an/ – Proszę włączyć telewizor!
Schalten Sie bitte den Fernseher aus! /szalten zi bite dejn feanzejea aus/ – Proszę wyłączyć telewizor!

Können Sie den Fernseher lauter machen? /kynen zi dejn feanzejea lautea mahen/ – Czy może pan/i podgłośnić telewizor?
Können Sie den Fernseher leiser machen? /kynen zi dejn feanzejea lajzea mahen/ – Czy może pan/i ściszyć telewizor?
Der Fernseher ist im Moment kaputt. /dea feanzejea yst im moment kaput/ – Telewizor jest w tej chwili zepsuty.
Wir müssen ihn reparieren lassen. /wija mysen in repariren lasen/ – Musimy dać go do naprawy.
Hat Ihr Vater/Ihre Mutter ein Lieblingsprogramm? /hat ia fatea/ire mutea ajn liblingsprogram/ – Czy pana/pani ojciec/matka ma swój ulubiony program?
Ja, er/sie sieht jeden Tag Nachrichten an. /ja ea/zi zit jeden tag nahriśten an/ – Tak, on/ona ogląda każdego dnia wiadomości.
Die Talkshows sieht er/sie nicht gern. /di tokszołs zit ea/zi nyśt gean/ – On/ona nie ogląda chętnie talk show.
Bei Talkshows schalten wir sofort ab. /baj toszołs szalten wija zofort ab/ – Przy talk show natychmiast wyłączamy (telewizor).
Das einzige, was er/sie im Fernsehen sieht, sind die Abendnachrichten und gute Filme am Wochenende. /das ajncige was ea/zi im feanzejen zit zynd di abendnahriśten und gute fylme am wohenende/ – Jedyne, co on/ona ogląda, to wieczorne wiadomości i dobre filmy w weekend.

Möchten Sie jetzt fernsehen? /myśten zi jetct feanzejen/ – Czy chciał(a)by pan/pani teraz ogląć telewizję?
Möchten Sie diese Sendung schauen? /myśten zi dize zendung szauen/ – Czy chce pan/pani obejrzeć tę audycje?
Schauen Sie gerne TV-Serien? /szauen zi geane tiwi-zerien/ – Czy pan/pani chętnie ogląda seriale telewizyjne?
Welche Filme gefallen Ihrem Vater/Ihrer Mutter? /welsie fylme gefalen irem fatea/irer mutea/ – Jakie filmy podobają się pana/pani ojcu/matce?
Ihm/Ihr gefallen historische Filme. /im/ia gefalen historysze fylme/ – Jemu/jej podobają się filmy historyczne.
Ihm/Ihr gefallen romantische Filme. /im/ia gefalen romantysze fylme/ – Jemu/jej podobają się filmy romantyczne.
Ihm/Ihr gefallen psychologische Filme. /im/ia gefalen psyhologysze fylme/ – Jemu/jej podobają się filmy psychologiczne.
Ihm/Ihr gefallen Komödien. /im/ia gefalen komydien/ – Jemu/jej podobają komedie.
Ihm/Ihr gefallen Filme mit Happy End. /im/ia gefalen fylme myt hepi end/ – Jemu/jej podobają się filmy z happy endem.
Er/sie mag keine traurigen Filme. /ea/zi mag kajne traurigen fylme/ – Ona nie lubi smutnych filmów.
Möchten Sie diesen Film auf CD sehen? /myśten zi diesen fylm auf cidi zejen/ – Chciał(a)by pan/pani obejrzeć ten film na CD?
Was für Filme schauen Sie sich gern an? /was fya fylme szauen zi zyś gean an/ – Jakie filmy pan/pani chętnie ogląda?

POWRÓT >>