LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 111. Musik

Muzyka łagodzi obyczaje, wpływa na nasz nastrój i jest dobrym towarzyszem udanej zabawy. Dla wielu ludzi stanowi ważny element w życiu.

Dzisiaj przedstawiamy słownictwo dotyczące muzyki, jej rodzajów oraz wydarzeń muzycznych. Już wkrótce nazwy instrumentów muzycznych po niemiecku!

 

die Musik /di muzik/ – muzyka

die klassische Musik /di klasisze muzik/ – muzyka klasyczna

die Unterhaltungsmusik /di unteahaltungsmuzik/ – muzyka rozrywkowa

die Kammermusik /di kammeamuzik/ – muzyka kameralna

die Jazzmusik /di dżesmuzik/ – muzyka jazzowa

der Jazz /dea dżes/ – jazz

die Countrymusik /di kauntrymuzik/ – muzyka country

die Rockmusik /di rokmuzik/ – muzyka rockowa

der Rock /dea rok/ – rock

die Discomusik /di diskomuzik/ – muzyka dyskotekowa

die Popmusik /di popmuzik/ – pop

der Komponist /dea komponist/ – kompozytor

komponieren /komponiren/ – (s)komponować

ein Lied komponieren /ajn lid komponiren/ – (s)komponować pieśń

eine Oper komponieren /ajne opea komponiren/ – (s)komponować operę

das Musikstück /das muziksztyk/ – utwór muzyczny

das Instrument /das instrument/ – instrument

ein Instrument erlernen /ajn instrument ealernen/ – nauczyć się gry na instrumencie

ein Intrument spielen /ajn instrument szpilen/ – grać na instrumencie

Gitarre/Geige spielen /gitare/gajge szpilen/ – grać na gitarze/skrzypcach

Klavierstunden nehmen /klavijasztunden nejmen/ – pobierać lekcje fortepianu

das Konzert /das koncert/ – koncert

ins Konzert gehen /ins koncert gejen/ – iść na koncert

im Konzert sein /im koncert zajn/ – być na koncercie

das Wohltätigkeitskonzert /das woltetiśkajtskoncert/ – koncert na cele dobroczynne

die Konzerthalle /di koncerthale/ – sala koncertowa

der Musiker /dea muzikea/ – muzyk

in einem Konzert auftreten /in ajnem koncert auftreten/ – wystąpić na koncercie

der Dirigent /dea dirigent/ – dyrygent

das Orchester leiten /das orkestea lajten/ – dyrygować orkiestrą

die Musikkapelle /di muzikkapele/ – kapela

die Band /di band/ – grupa muzyczna

das Orchester /das orkestea/ – orkiestra

das Symphonieorchester /das zymfoniorkestea/ – orkiestra symfoniczna

die Werke von… aufführen /di werke fon… auffyren/ – wykonywać utwory… (kompozytor)

eine Zugabe geben /ajne cugabe gejben/ – grać na bis

das Festival /das festiwal/ – festiwal

die Festspiele /di festszpile/ – festiwal

von dem Konzert begeistert sein /fon dejm koncert begajstert/ – być zachwyconym koncertem

Beifall klatschen /bajfal klatszen/ – oklaskiwać, bić brawo

eine Zugabe fordern /ajne cugabe fordean/ – prosić o bis

singen /zingen/ – śpiewać

im Sopran singen /im zopran zingen/ – śpiewać sopranem

im Bariton singen /im bariton zingen/ – śpiewać barytonem

als Solist singen /als zolist zingen/ – śpiewać jako solista

im Duett singen /im duet zingen/ – śpiewać w duecie

im Chor singen /im koa zingen/ – śpiewać w chórze

in einer Band singen /in ajnea band zingen/ – śpiewać w zespole

mitsingen /mytzingen/ – śpiewać razem z kimś

falsch singen /falsz zingen/ – fałszować (w śpiewie)

vorsingen /foazingen/ – zaśpiewać/zanucić/zaintonować

ein Lied vorsingen /ajn lid foazingen/ – piosenkę

die Melodie /di melodi/ – melodia

eine populäre Melodie /ajne populere melodi/ – popularna melodia

meine Lieblingsmelodie ist… /majne liblingsmelodi yst…/ – moja ulubioną melodią jest…

der Hit /dea hit/ – hit, przebój

der Schlager /dea szlagea/ – szlagier

auf der Hitliste stehen /auf di hitliste sztejen/ – znajdować się na liście przebojów

der Sänger /dea zengea/ – śpiewak, piosenkarz

der Opersänger /dea opeazengea/ – śpiewak operowy

der Rocksänger /dea rokzengea/ – wokalista rockowy

die Stimme /di sztyme/ – głos

eine tiefe Stimme haben /ajne tife sztyme haben/ – mieć niski głos

eine hohe Stimme haben /ajne hoje sztyme haben/ – mieć wysoki głos

 

POWRÓT >>