LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 119. Physische Probleme

Dzisiaj prezentujemy słownictwo pomagające opisać wszelkie niedyspozycje fizyczne, oraz sytuacje w których nasi podopieczni spędzają większość dnia w łóżkach i potrzebują asysty opiekunów.

 

 

Die Betreuung unserer Mutter/unseres Vaters ist besonders schwierig. /di betreung unzerer mutea/unzeres fateas yst bezondeas szfiriś/ – Opiekowanie się naszą matką/naszym ojcem jest szczególnie trudne.

Meine Mutter/mein Vater kann sich nicht bewegen. /majne mutea/majn fatea kann zyś nyśt bewegen/ – Moja matka/mój ojciec nie może się poruszać.

Er/sie ist völlig bettlägerig. /ea/zi yst fyliś betlegeriś/ – On/ona jest całkowicie przykuty/-a do łóżka.

Er/się hat keine Kraft, um aufzustehen. /ea/zi hat kajne kraft um aufcusztejen/ – On/ona nie ma siły, by wstać (z łóżka).

Mein Vater/meine Mutter kann ohne fremde Hilfe nicht so einfach aufstehen. /majn fatea/majne mutea kann one fremde hilfe nyśt zo ajnfah aufsztejen/ – Mój ojciec/moja matka nie może tak po prostu wstać bez pomocy innych.

 

Er/sie braucht Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen. /ea/zi brauht hilfe bajm aufsztejen und cubetgejen/ – On/ona potrzebuje pomocy przy wstawaniu i kładzeniu się do łóżka.

Er/sie kann nicht selbstständig stehen. /ea/zi kan nyśt zelbstsztendiś sztejen/ – On/ona nie potrafi samodzielnie stać.

Er/sie kann nicht selbstständig gehen. /ea/zi kann nyśt zelbstsztendiś gejen/ – On/ona nie potrafi samodzielnie chodzić.

Er/sie kann nur an Krücken laufen. /ea/zi kann nua an kryken laufen/ – Ona/ona może chodzić tylko o kulach.

Mein Vater stolpert über seine eigenen Füße. /majn fatea sztolpeat ybea zajne ajgenen fyse/ – Mój ojciec potyka się o własne nogi.

 

Er/sie stürzte und konnte nicht mehr aufstehen. /ea/zi sztyrcte und konnte nyśt mea aufsztejen/ – On/ona upadł/-a i nie mógł/mogła wstać.

Sie müssen meinem Vater/meiner Mutter beim Treppensteigen helfen. /zi mysen majnem fatea/majnea mutea bajm trepensztajgen helfen/ – Musi pani pomócmojemu ojcu/mojej matce przy wchodzeniu po schodach.

Mein Vater/Meine Mutter kann keine Treppe steigen. /majn fatea/majne mutea kann kajne trepe sztajgen/ – Mój ojciec/moja matka nie może wchodzić po schodach.

Er/sie braucht Hilfe beim Treppensteigen. /ea/zi brauht hilfe bajm trepensztajgen/ – On/ona potrzebuje pomocy przy wchodzeniu po schodach.

Mein Vater/meine Mutter hatte gestern Schwierigkeiten, die Treppe zu steigen. /majn fatea/majne mutea hate gesztean szfiriśkajten di trepe cu sztajgen/ – Mój ojcie/moja matka z trudem wchodziła wczoraj po schodach.

 

Mein Vater ist schwerhörig. /majn fatea yst szweahyriś/ – Mój ojciec jest głuchy.

Meine Mutter ist blind. /majne mutea yst blynd/ – Moja matka jest niewidoma.

Er/sie kann nicht bewusst den Moment die Entleerung kontrollieren. /ea/zi kann nyśt bewust dejn moment di entlerung kontroliren/ – On/ona nie może świadomie kontrolować momentu wypróżnienia.

Er/sie braucht Hilfe beim Toilettengang. /ea/zi brauht hilfe bajm tojletengang/ – On/ona potrzebuje pomocy przy chodzeniu do toalety.

Er/sie braucht auch Hilfe bei Gymnastikübungen. /ea/zi brauht auh hilfe baj gymnastikybungen/ – On/ona potrzebuje pomocy przy ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Er/sie verbringt die meiste Zeit in seinem/ihrem Zimmer. /ea/zi feabringt di majste cajt in zajnem/irem cymea/ – On/ona spędza większość czasu w swoim pokoju.

Das Zimmer sollte ausreichend geheizt sein. /das cymea zolte ausrajsiend gehajct zajn/ – Pokój powinien być wystarczająco ogrzewany.

Im Schlafzimmer sollte wenig geheizt werden. /im szlafcymea zolte weniś gehajct werden/ – Sypialnia powinna być niezbyt mocno ogrzewana.

Er/sie muss täglich sein/ihr Bett verlassen. /ea/zi mus tegliś zajn/ir bet fealasen/ – On/ona musi codziennie opuszczać swoje łóżko.

Er/sie kann nicht den ganzen Tag im Bett verbringen. /ea/zi kann nyśt dejn gancen tag im bet feabringen/ – On/ona nie może spędzać całego dnia w łóżku.

 

Er/sie muss sich jeden Tag etwas bewegen. /ea/zi mus zyś jeden tag etfas bewegen/ – On/ona musi każdego dnia trochę się ruszać.

Sie müssen meinen Vater/meine Mutter in den Rollstuhl umsetzen. /zi mysen majnen fatea/majne mutea in dejn rolsztul umzecen/ – Musi pan/-i przesadzić mojego ojca/moją matkę na wózek inwalidzki.

Sie müssen meinen Vater/meine Mutter zu den verordneten Übungen begleiten. /zi mysen majnen fatea/majne mutea cu dejn feaordneten ybungen beglajten/ – Musi pan/-i asystować mojemu ojcu/mojej matce w zalecanych ćwiczeniach.

Meiner Mutter/meinem Vater stört das helle Tageslicht. /majnea mutea/majnem fatea sztyrt das hele tagesliśt/ – Mojej matce/mojemu ojcu przeszkadza jasne światło dzienne.

Das Bett sollte täglich frisch bezogen werden. /das bet zolte tegliś frysz becogen werden/ – Codziennie trzeba zmieniać pościel.

 

Das Bett sollte jeden zweiten Tag bezogen werden. /das bet zolte jeden cfajten tag becogen werden/ – Co drugi dzień trzeba zmieniać pościel.

Das Bett sollte einmal in der Woche bezogen werden. /das bet zolte ajnmal in dea wohe becogen werden/ – Raz w tygodniu trzeba zmieniać pościel.

Während Sie das Zimmer lüften, ziehen Sie meine Mutter/meinen Vater wärmer an. /werend zi das cimea lyften cijen zi majne mutea/majnen fatea wermea an/ – Podczas, gdy pan/-i wietrzy pokój, proszę ubrać moją matkę/mojego ojca cieplej.

POWRÓT >>