SAO

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy z branży opiekuńczej, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ).

SAO została utworzona 2 grudnia 2010 r. mocą uchwały Zarządu SAZ. Otrzymała status komisji będącej ciałem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności agencji zatrudnienia realizujących usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.

SAO została utworzona, aby stworzyć  legalny rynek usług opieki realizowany w Niemczech. Organizacja dąży do tego, aby głos polskich agencji zatrudnienia w obszarze opieki stał się słyszalny na forum decydentów, mediów i grup interesu. SAO stale nawiązuje dialog z instytucjami w Polsce i Niemczech. Poprzez swoje działania pragnie promować legalne modele zatrudnienia w branży opieki dla pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, a tym samym stanowić silny front w walce przeciwko szarej strefie i czarnemu rynkowi. Przede wszystkim SAO mówi nie dla handlu ludźmi w branży opiekuńczej.

Aby zostać członkiem Sekcji Agencji Opieki, należy spełniać następujące warunki:

1. Członkiem Sekcji może zostać tylko Agencja zrzeszona w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.

2. Warunki przynależności do Sekcji:

 • delegowanie personelu lub świadczenie usług na podstawie obowiązujących w polskim prawodawstwie umów zawieranych z zatrudnianymi,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnianych, udostępnianej im do wglądu na życzenie,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne delegowanych pracowników,
 • zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie kraju oddelegowania,
 • weryfikacja kandydatów i podpisywanie umów w biurach Agencji,
 • informacja, w momencie podpisania umowy,  o charakterze wykonywanej pracy w kraju oddelegowania jak i o warunkach bytowych,
 • zapewnienie serwisu telefonicznego i stałego kontaktu oddelegowanego z pracodawcą,
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC na świadczoną działalność,
 • informowanie zainteresowanych podjęciem usług opiekuńczych o uregulowaniach prawnych związanych z podpisywaną umową,
 • minimum 2 lata obecności na rynku usług opiekuńczych lub 1 rok obecności i poparcie przynajmniej 1 członka Sekcji,
 • wypełnienie deklaracji przystąpienia do Sekcji

3. Sekcją kieruje Przewodniczący Sekcji.

4. Spotkania Sekcji odbywają się przynajmniej jeden raz na 2 miesiące.

5. Spotkania Sekcji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Sekcji.

6. Opłata za członkostwo w Sekcji wynosi 400 zł miesięcznie.

7. Nowi członkowie Sekcji zobowiązani są uiścić opłatę wpisową w wysokości 500 zł.

8. Sekcja zatrudnia koordynatora Sekcji.

9. Członkowie Sekcji ponoszą koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy oraz uiszczaniem wynagrodzenia koordynatora. Wysokość wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi obciążeniami jest rozkładana wprost proporcjonalnie do liczby członków należących do Sekcji na dzień wypłaty wynagrodzenia.

10. Nieuiszczanie składek związanych z członkostwem w Sekcji przez okres 3 miesięcy skutkuje  wezwaniem do uregulowania należności w terminie 30 dni. W przypadku niewpłacenia zaległych składek we wskazanym terminie, członek Sekcji jest relegowany z Sekcji.

11. Zaleganie ze składkami przez 3 miesiące dopuszczalne jest tylko raz. Powtórzenie się sytuacji powoduje usunięcie członka Sekcji bez wzywania go do uregulowania należności i bez zachowania terminu 30 dni na dokonanie zaległych płatności.

12. Niespełnianie któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2 lub wola innych członków Sekcji także mogą powodować wykluczenie z Sekcji. Decyzja o wykluczeniu członka z Sekcji podejmowana jest zwykłą większością głosów. Członkowie Sekcji zostaną powiadomieni na 7 dni przed spotkaniem o planowanym głosowaniu nad wykluczeniem Członka SAO.

13. Możliwe jest uczestnictwo w spotkaniach Sekcji podmiotów zewnętrznych, nie będących członkami Sekcji, które chcą zasięgnąć rady lub skorzystać z doświadczeń członków Sekcji. Spotkania otwarte odbywają się raz na kwartał. Opłata za udział w spotkaniu wynosi 500 zł. O uczestnictwie firmy zewnętrznej w spotkaniu członkowie Sekcji będą informowani najpóźniej tydzień przed spotkaniem. W przypadku sprzeciwu któregokolwiek z członków Sekcji, udział firmy zewnętrznej nie będzie możliwy.

Medipe spełniła wszystkie powyższe warunki i została pełnoprawnym członkiem Sekcji Agencji Opieki.

Więcej informacji o SAO tutaj.

POWRÓT >>