Lekcja piąta: Podstawy gramatyki

Zapraszamy do wspólnej nauki, to już piąta nasza wspólna lekcja!

Odmiana zaimka osobowego

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polskuPo niemieckuPo polskuPo niemiecku
JaichMywir
TyduWyihr
OnerOnisie
OnasiePan/Pani/PaństwoSie
Onoes

Odmiana czasownika posiłkowego seinbyć

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polskuPo niemieckuPo polskuPo niemiecku
Ja jestemich binMy jesteśmywir sind
Ty jesteśdu bistWy jesteścieihr seid
On jester istOni sąsie sind
Ona jestsie istPan,Pani/Państwo jest/sąSie sind
Ono jestes ist

Odmiana czasownika posiłkowego haben – mieć,posiadać

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polskuPo niemieckuPo polskuPo niemiecku
Ja mamich habeMy mamywir haben
Ty maszdu hastWy macieihr habt
On maer hatOni majasie haben
Ona masie hatPan,Pani/Państwo ma/mająSie haben
Ono maes hat

Odmiana czasowników regularnych

W czasie teraźniejszym przy odmianie czasowników regularnych czasownik przyjmuje
w większości przypadków
następujące końcówki:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

ich

-e

wir

-en

du

-st

ihr

-t

er

-t

sie

-en

sie

-t

Sie

-en

es

-t

 

Przykład:

lernen– uczyć się:

ich lerne
du lernst
er/sie/es lernt
wir lernen
ihr lernt
sie/Sie lernen

Przykładowe zdania

Ich habe ein Auto. (haben => habe)
Ja mam samochód.

Du bist sehr nett. (sein => bist)
Ty jesteś bardzo miły.

Er lernt fleiβig. (lernen => lernt)
On uczy się pilnie.

Sie kauft Blumen. (kaufen => kauft)
Ona kupuje kwiaty.

Wir wohnen in Warschau. (wohnen => wochnen)
My mieszkamy w Warszawie.

Ihr sagt die Wahrheit. (sagen => sagt)
Wy mówicie prawdę.

Sie fahren nach Deutschland. (fahren => fahren)
Państwo jadą do Niemiec.

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

Przykłady:

Ich ……. (sein) in Deutschland.
Ich
bin (sein) in Deutschland.
Ja jestem w Niemczech.

Du …………….. (schreiben) in das Heft.
Du schreibst (schreiben) in das Heft.
Ty piszesz w zeszycie.

 

Wpisz poprawną formę:

Ich ……….(machen) das Frühstück.
Ja robię śniadanie.

Du …………………(arbeiten) im Krankenhaus.
Ty pracujesz w szpitalu.

Er ………..(wohnen) in Konstanz.
On mieszka w Konstanz.

Sie …………. (kochen) das Mittagessen.
Ona gotuje obiad.

Wir …………. (fahren) in die Stadt.
My jedziemy do miasta.

Ihr …………(kaufen) das Obst.
Wy kupujecie owoce.

Sie ……. (putzen) das Haus.
Oni sprzątają dom.

Sie …………………………(spazieren) im Park.
One spacerują w parku.

Sie ………… (besuchen) die Eltern.
Państwo odwiedzają rodziców.

 

Czas na przysłowia:

Wo gehobelt wird, da fallen Spane. – Gdzie się drwa rąbie tam wióry lecą.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. – Do odważnych świat należy.

Odpowiedzi:
1. mache; 2. arbeitest; 3. wohnt; 4. kocht; 5. fahren; 6. kauft; 7. putzen; 8. spazieren; 9. besuchen

 

Wersja do druku: Lekcja 5. Podstawy gramatyki wersja PDF Lekcja 5. Podstawy gramatyki

POWRÓT >>